Trëppeltour de 09. Juli 2022 zu Husen.


D'SYPROLUX Sektioun Ettelbréck/ Norden invitéiert ganz häerzlich ob hiren Trëppeltour

de 09. Juli 2022 zu Husen.

Mär giffen am Park Husen (bei der Schul/ Schwëmm) dem ROBI säin Wee goen. Vue dass et mieh Alternativen gënn, ass fir Gruus an Kleng eppes dobäi, een Bësch Erliefnis Pad an een Tour van 3 an 7 km.


Fir weider Informatiounen:
https://naturpark-our.lu/npo-tax-publication-category/broschueren/


Broschüren Tourismus – Naturpark Our (naturpark-our.lu) ->

MAM ROBI DUERCH DE BËSCH
Lass geet et um 16:30 Auer, an dono gi mer een gouden Mauffel an der Emgéigend eessen. Aanmeelen kannt der Eesch beim

Dhur André om GSM: 691 998 727 bis den 1. Juli.

Sekretärin Syprokux Ettelbréck/Norden
Katja FELTEN