Generalversammlung Sektioun Osten den 01 Mäerz 2019


Einladung

Heimat invitéiert de Comité vun der Sektioun Osten Iech ganz häerzlech op
hier Generalversammlung, an zwar:

Freideg, de 01. Mäerz 2019 um 18:00 Auer
am Relais du Château de Betzder
(4, rue de Wecker L-6832 Betzdorf

Um Ordre du Jour sti folgend Punkten:


• Begréissung durch den Präsident vun der Sektioun Paul Gries
• Aktivitéitsbericht vum Sekretär Frank Dumont
• Finanzrapport vum Keessier Igor Gomes
• Décharge vum Caissier a vum Comité
• Wahl vun zwee Keesserevisoren
• Deelweis Neiwahlen vum Comité
(Kandidaturen gin bis virun der Generalversammlung entgéint geholl)
• Sozialwahlen 2019: Viirstellung vun de Kandidatinnen a Kandidaten;
Revendicatiounen
• Éierung vun verdéngschtvolle Memberen vun der Sektioun Osten
• Divers


Nom offiziellen Deel offréiert d'Sektioun en Owesiessen.


Mir hoffen, Iech op eiser Generalversammlung begréisse ze kënnen.


D'Partner vun eise Memberen si selbstverständlech och häerzlech wëllkomm.


Aus organisatoresche Grënn biede mer Iech ëm Umeldung bis spéitstens,
den 20. Februar 2019 an daat beim:


Paul Gries                                                                  Frank Dumont
paul.gries@vonet.lu                                                    frank.dumont@syprolux.lu
621 266 935                                                              661 356 717

De Comité vun der Sektioun Osten