Neies aus dem BU - InfoVersammlung 11.12.20


Invitatioun


Kolleeginnen, Kolleegen

heimat invitéieren mer Iech ganz häerzlech fir eng Reunioun vun eiser BU-Kommissioun, fir Iech nach virun Enn vun dësem Joer iwwert déi rezent Vergaangenheet, bzw Entwécklung am BU z’informéieren.

Wéini? Freides, den 11. Dezember 2020 vun 15 Auer un.

Bedéngt duerch d’Covid-19-Pandemie wäert dës Reunioun als Video-Konferenz iwwert en Link vun der Zoom-Plattform oflafen.

Fir un déier Sitzung deelzehuelen, adresséiert Iech weg un d’SYPROLUX-Generalsekretariat (syprolux@pt.lu, Tel: 226786-1) fir, dass mer Iech via E-mail kennen invitéieren an den entspriechenden Link schécken.

Mer géingen eis freeën, wann Der zu vill géingt deelhuelen.

matgedeelt, den 01. Dezember 2020

Marc Becker