Generalversammlung Sektioun Beetebuerg den 07 März 2019


Invitatioun

Léi’f Memberen,

Heimatt sid Dir häerzlechst invitéeiert op eisGeneralversammlung
Donneschdes, den 07. März. 2019
um 18:00 Auer am Restaurant „Am Musée“
(38, rue de Crauthem, 3390 Peppange)Dagesuerdnung:
• Usprooch vum Sektiounsprésident Marc Schwartz
• Joeresrapport vum Sekretär Serge Bousser
• Keessebericht vum Trésorier Erny Fischbach
• Rapport vun den Keessenrevisoren
• Deelweis Neiwie’l vum Comité austriedent an erëmwielbar: 

Serge Bousser, Carlo Hansen, Jos Hansen, Marc Goebel an Yann Vuillermoz


• Ei’erung vun verdengschtvollen Memberen
• Sozialwahlen 2019: Viirstellung vun de Kandidatinnen a Kandidaten; Revendicatiounen
• Fräi Aussprooch

Kandidaturen fir de Comité sin wëllkomm a gin bis den 07. März 2019, 17:00 Auer ugeholl.

Géi’nt 20:00 Auer offréiren mir eng Agape an ee Pättchen.

Umëllen kënnt Dir Iech bis den 26. Februar 2019 un bei eisem Sekretär:
Serge BOUSSER 691 658 560 sergebo@pt.lu

Mir hoffen Iech op dësem Owend kennen ze begréissen.
De Comité
Deng Gewerkschaft