Invitation AG 2020


CORONAVIRUS
Kolleeginnen a Kolleegen
Am Kontext vun den rezenten Entwécklungen zum Coronavirus deelen mer Iech mat, dass all eis Generalversammlungen vun eise Sektiounen a Kommissiounen an eis Visitten um Terrain
bis de 19. Abrëll 2020 ofgesot sinn.
All dës Evenementer ginn zu engem spéideren Zäitpunkt nogeholl.

Mer bieden ëm äert Verständnis.