1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 mars 2019

Bis op d’Formuléierung vum Text vun der Äntwert ass déi awer esou ugeholl ginn.

2. Qualité et Sécurité

• Présentation rapport qualité/sécurité

De Rapport ass ausgedeelt ginn, an hänkt och am Raider aus.

3. Points présentés par le Chargé de Gestion

Den Här Hansen huet iwwert den Effektiv rapportéiert. An dem Kontext gëtt festgestallt, dass nach nei Chaufferen wäerten ufänken, resp. agestallt ginn, an zwar:

• September: 10 Unitéiten
• Oktober: 4 Unitéiten

Doduerch missten mer Enn Dezember 2019 op 243,5 ETP sinn. (ETP= équivalent temps plein)

4. Doléances présentées par les délégués
28/19 Divers

Do hat de SYPROLUX-Delegéierten zwee Punkten,
an zwar:

•Op verschiddenen Coursen ass bei der Arrivée guer keng Verspéidung mat consideréiert ginn, wat duerzou féiert, dass erëm vill Chaufferen hir Paus op Platzen maachen mussen, wou keng Sanitärinstallatiounen sinn (z.B. Jonglënster an Haassel)

•Op Grond vun enger staarker Augmentatioun vun Reklamatioune betreffend een bestëmmten Coach (de Numm ass der Hierarchie bekannt), wollt den Delegéierten vum SYPROLUX méi en Detail iwwert d’Formatioun vun den Coachen informéiert ginn. Den Här Neumann huet doropshin déi Fro opgeholl an zougesot, fir se an 3 Méint ze beäntwerten (Nächst Sëtzung). Domat war an ass de SYPROLUX net d’accord. Deen Problem muss esou séier ewéi méiglech gekläert ginn !

29/19 Les délégués du personnel désirent être renseignés sur le suivi quant à l’activation du badge donnant accès aux installations sanitaires en Gare de Bettembourg.

Nach näischt Neits par rapport zur leschter Sitzung vum 26. Mäerz. Absolut inakzeptabel !

30/19 Les délégués du personnel désirent être renseignés sur les mesures à court terme resp. à moyen terme quant à:
l’installation de WC’s (hommes et femmes) en nombre suffisant sur le site de luxembourg;
l’agrandissement du réfectoire existant resp. l’installation d’un espace de repos supplémentaire devenant indispensable vu le nombre croissant de l’effectif des chauffeurs et affecté au site de Luxembourg.

Den Här Niro huet geäntwert, dass mer laut ITM en règle wieren, wat d’Unzuel vun Toiletten betrefft. A punkto Refectoire, deen jo ganz kloer ze vill kleng ass, wousst d’Hierarchie eis keng klore Äntwert ze ginn. Do fällt engem näischt méi an, vu dass um 2ten Stack alles
fuschnei gemaach ginn ass...

31/19 Les délégués du personnel revendiquent à ce que plus aucune pause ne soit prise à des endroits sans accès à des installations sanitaires.

Et fällt dem Chef du Mouvement schwéier, fir dat ze
gleewen, well jo just eng grouss Paus (51’) soll op engem Poste isolé resp. an der Stad gemaach ginn. Et ass awer zougesot, fir dat no zëkucken an z’änneren.

32/19 Les délégués du personnel revendiquent à ce que la pause réglementaire soit planifiée entre la 3e et la 5e heure de travail pour l’ensemble des tours de service, également pour la réserve et l’estacade.

Den Här Hansen huet gesot, dass dat net praktikabel wier. Den SYPROLUX fuerdert en fiktiven graphëschen Déngscht, wou déi Spezifikatiounen mat dran sinn.

Loossen mer mol hoffen, dass dat net erëm am Tirang verschwënnt.

33/19 Les délégués du personnel demandent s’il est possible d’établir un meilleur équilibre concernant les journées sans les roulements des réservistes? (p.ex. 2 semaines “früh”, 2 semaines “mittag”, 2 semaines “spät” et 2 semaines “Übergang”)

Den Chargé de Gestion sot, dass den Programm, fir d’Chaufferen automatesch anzëdeelen, nach net grad operationell wier. Bis dohin soll all Chauffer, deen zëvill laang op Fréi-/Mëttesschicht ass, d’Planifikatioun kontaktéieren, fir gedréint ze ginn

34/19 Les délégués du personnel demandent la publication d’un organigramme actualisé.

Den Organigramme gëtt momentan nach ausgeschafft an dann ausgedeelt.

35/19 Les délégués du personnel demandent à être renseignés sur la mise en place et l’organisation future des postes des PCs Echternach et Luxembourg (effectif, horaire de travail)

Um Poste central Lëtzebuerg gëtt näischt geännert. Zu Iechternach kommen 3 Plazen bäi. Iwwert d’Aarbëchtszäiten ass nach näischt gewosst. Déi 3 Plazen ginn net fest an de Roulement intégréiert.

36/19 Les délégués du personnel demandent à être renseignés sur les causes qui s’opposeraient à l‘introduction d’un tableau de service tiercé pour les agents du poste CEB.

Momentan gëtt et en tableau de service vun 2 Méint, deen op 3 Méint gehéicht soll ginn. En Roulement ass net virgesinn.

37/19 Quel est le délai pour la mise à jour des cartes renseignant sur les heures supplémentaires prestées?

Déi prestéiert Iwwerstonnen sollen spéitstens 1 Mount drop op der Kaart vermierkt sinn.

38/19 Les délégués du personnel demandent s’il serait possible de reconnecter les radios sur les autobus?

Op den Bussen, déi aktuell so sinn, ass laut Chargé de Gestion adjoint keng Ëmrëschtung méiglech. Op Drock vum SYPROLUX ass festgehale ginn, dass an Zukunft all Bus mat Radio équipéiert soll sinn. Do setzt Hierarchie awer Konditiounen: Esouwuel Lautstäerkt grad ewéi den Choix un Radio-Statiounen gëtt vum Atelier vir-ajustéiert.

39/19 Les délégués du personnel revendiquent à ce que le régulateur de vitesse (Tempomat) devienne standard sur les futurs autobus.

D’Marque IVECO huet fir eis aktuell Zort vun Busser keen Tempomat am Programm. An Zukunft gëtt awer méi Wäert dorop geluecht am Virfeld vun der Ausschreiwung.

40/19 Les délégués du personnel demandent pourquoi les collègues du BU, qui étaient intervenus lorsqu’un feu s’était déclaré dans le hall des bus, n’avaient pas été nommés pour le CFL-Award lors du premier Staffday?

De Här Hansen huet bedauert, dass dat vergiess ass ginn.

41/19 Divers
42/19 Présentation des situations 2019 des reliquats en journées improductives.

Stand Mai 2019: 9464 journées improductives

43/19 Les délégués demandent que les tours de services (graphischer Dienst) soient transmis aux délégués pour contrôle qui ont été déjà demandé à plusieurs reprises, et pourquoi ils ne nous sont toujours pas transmis?

Den Här Hansen sot, dass d’Delegéiert alles kritt hunn, wat laut Statut resp. Conditions de travail virgësinn ass. En plus huet hien opgefuerdert, den Artikel 16 ganz an virun allem genee zë liesen.

44/19 Congés 2020 - Les délégués demandent que le plan congé soit discuté en détail et établi.

Den Här Hansen huet op den Rdv. resp. Workshop vum 9./10. Juli verwisen, wou d’I.S. 40 (congé de récréation) nei ausgeschafft gëtt an hien sech eng interesséiert Bedeelegung vun de Gewerkschaften wënscht.

45/19 Les délégués demandent combien de jours sont prévu pour établir les modèles (“Schablonen”) pour le nouveau site Echternach?

Deen Workshop ass op een Dag limitéiert an fënnt den 01. Juli statt.

46/19 Les délégués demandent pourquoi l’appareil Cashpoint à Luxembourg ne prend pas les pièces de 1, 2 et 5 centimes d’euro?

De Cash-Point war effektiv futti. En ass nei kalibréiert ginn an fonctionnéiert elo erëm normal.

47/19 Les délégués demandent le suivi des nouvelles uniformes pour 2019.

D’Umoossen sin amgaang an d’ Áusliwwerung as bis dato fir den Dezember dëst Joer geplangt.

48/19 Les délégués demandent des chaussures de travail.

Den LV fuerdert Aarbechtsschong fir d’Chaufferen aus Grënn vum Image de marque CFL. Den SYPROLUX fuerdert an deem Kontext, dass all Chauffer seng, an fir sëch gutt an individualiséiert Schong soll undoen. An punkto Schong soll resp. dierf een net dovun ausgoen, dass eng pauschal Marque fir all Fouss gutt ass. Den Här Hansen sot, dass et keng Schong géing ginn.

49/19 Les délégués se plaignent du fait, que les C.R. peuvent être écoutés dans le bus par le systpème “Init” sans leur connaissance. Les délégués ont demandé déjà pour la réunion du 13 septembre 2016 un signal sonore ainsi que pour la réunion du 25 septembre 2018.

D’Hierarchie sot, dass een do wäert nohaken an sech duerfir asetzen, dass do eppes geschitt an punkto “signal sonore”.

50/19 Les délégués demandent la diminution du signal sonore de clignoteur des nouveaux bus Iveco.

D’Demande ass schonn fort un IVECO, et waart een op eng Äntwert.

51/19 Les délégués demandent un repose-pied sur les bus de la marque Iveco.

Et gëtt een Bus equipéiert, an duerno kënnen d’Delegéiert probéieren an hiren Avis ofginn. Wann dat sollt fir gutt befonnt ginn, gëtt all Bus nogerëscht.

52/19 Les délégués demandent des informations concernant les 2 tours pompiste.

Déi Tours’en ginn et net méi.

53/19 Les délégués demandent des rétroviseurs coin-morts de la marque Iveco (constaté un tel bus avec rétroviseur).

Den Atelier ass domat am gaangen d’IVECO-en z’équipéieren.

54/19 Les délégués demandent l’adaptation de l’emplacement de l’appareil “Init” dans les bus Iveco.

Och dat gëtt “au fur et à mesure” gemaach, et dauert just e wéineg.

55/19 Les délégués demandent pourquoi les 2 C.R. ne sont-ils pas honorés lors du Staff-Day après avoir sauvé le service bus d’une grande catastrophe d’incendie le 1er septembre 2018.

cf point 40/19

56/19 Les délégués demandent des informationsconcernant les abréviations sur les microfiches. Letemps alloué pour la “Aufrüst-Abrüstzeit” ne figure plus sur les microfiches.

En Depliant mat deenen respektiven Ofkierzungen wäert geschwënn ausgedeelt ginn.

57/19 Les délégués demandent le suivi de la question 14/19

Den 28ten Mäerz ass dem CEB ordonnéiert ginn, d’EU-Direktive 561/2006 z’applizéieren amplaz d’Conditions de travail

58/19 Les délégués demandent que le poste du C.R. sera sécurisé par une cabine demie-fermée.

Bei Neibestellungen an Zukunft gëtt dat erfëllt, wann et laut Fournisseur machbar ass.

59/19 Les délégués demandent pourquoi le régulateur de vitesse (Tempomat) sur les nouveau bus Iveco n’estil pas installé comme il a été fait demande lors de la présentation des bus. 

cf point 39/19

60/19 Les délégués déplorent que le CRB n’affiche pas des informations quand il y a un changement de course pendant un tour de service sur l’appareil “Init”.

Den CEB loggt am Fall vun engem Changement am Laf vun enger Journée den betraffenen Chauffer manuell an.

61/19 Les délégués déplorent le nettoyage sur le site En. Nettoyage insuffisant ainsi l’horaire mal choisi.

Et gëtt mat der Firma geschwat, fir dass d’Botzfra tëscht 8.00 a 9:00 Auer soll kommen.

62/19 Les délégués demandent des informations sur l’Avis 18/2009 du 5 juin 2019.

Et sinn 7 Kandidaturen erakomm, an dovun ginn 2-3 zeréckbehalen.De SYPROLUX-Delegéierten,
Jonny Uri