Fréides, den 01. Dezember 2023 um 15:00 Auer

(SYPROLUX Generalsekretariat an der Stroossbuergerstrooss)

Mutuelle vum SYPROLUX

Ordre du jour:

 • Aktivitéitsbericht
 • Upassungen vun den Statuten
 • Statutaresch Walen
 • Festleeë vum asbl-Beitrag
 • Bilan probable a Budget 2024

dourno

SYPROLUX deng Eisebunner Gewerkschaft

 

 • Opmache vum Kongress

 

 • Tätigkeitsbericht vum Generalsekretär

 

 • Rapport vun den CFL-Kommissiounen

Délégation Centrale           Services Centraux     Service AV                  Service BU

Service EI                         Service MI                  Service TM/cem          Service TM/Ateliers

 

 • Diskussioun an Akzeptatioun vun den Anträg

 

 • Ausschaffen an Akzeptatioun vun enger Résolution

 

 • Aktiounsprogramm a Schlusswuert vun der SYPROLUX-Präsidentin

 

Mir zielen op äer Zesummenaarbecht an Ënnerstetzung. Zesummen si mir stark!

 

Aus organisatoreschen Grënn onbedengt bis den 28. November 2023 um Generalsekretariat umëllen:

22 67 86-1 /4990 1289 oder syprolux@pt.lu